Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AW Technisch Adviesbureau

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en
opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten
c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door AW Technisch Adviesbureau ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan
rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk door AW Technisch Adviesbureau zijn bevestigd.

Artikel 3. Op de betrekkingen tussen AW Technisch Adviesbureau en opdrachtgever is het
Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 4. Opdrachtgever is iedere natuurlijke en rechtspersoon die van de diensten van AW
Technisch Adviesbureau
gebruikt maakt.

Artikel 5. Kosten, alle door opdrachtgever geaccordeerde aan derden betaalde kosten gemaakt door
AW Technisch Adviesbureau in het kader van de vervulling van de opdracht.

Opdracht
Artikel 6. AW Technisch Adviesbureau stelt, op basis van gegevens verzamelt tijdens gesprekken met
de opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift.

Artikel 7. Zodra de opdracht, in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst, door beide partijen
is ondertekend, start AW Technisch Adviesbureau de overeengekomen activiteiten.

Artikel 8. Wijziging van de inhoud van de opdracht wordt beschouwd als tussentijdse beëindiging van
de bestaande opdracht en als verstrekking van een nieuwe

Artikel 9. Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming de werkzaamheden staken, wijzigen of
opschorten. AW Technisch Adviesbureau beschouwt de in rekening gebrachte aanvangsfactuur als
vergoeding van de gemaakte kosten alsmede de met de opdrachtgever overeengekomen extra
kosten. Deze regeling kan echter nooit ten nadele van AW Technisch Adviesbureau uitwerken in
vergelijking met artikel 18 en verder.

Artikel 10. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap, uitgevoerd door (of vanwege) de opdrachtnemer. AW Technisch Adviesbureau neemt
met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent
de resultaten van de opdracht.
AW Technisch Adviesbureau behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg
met de opdrachtgever, te laten verrichten door anderen.

Artikel 11. AW Technisch Adviesbureau sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijk uit als gevolg van de
dienstverlening – daaronder begrepen gevolgschade – verleent door of namens AW Technisch
Adviesbureau.

Artikel 12. Om een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, verstrekt de
opdrachtgever tijdig alle essentiële informatie, documenten en gegevens die AW Technisch
Adviesbureau
nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de
eigen organisatie van opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van AW Technisch Adviesbureau
betrokken ( zullen) zijn.

Artikel 13. Interim-managementopdracht: de overeenkomst van opdracht inhoudende het tijdelijk
vervullen van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.

Artikel 14. In geval van een interim-managementopdracht eindigt de overeenkomst van rechtswege
na het verstrijken van de met de opdrachtgever overeengekomen contractperiode zonder dat
opzegging door één van de partijen is vereist.
Verlenging van de contractperiode dient, tenminste één maand voor het einde van de
contractperiode, schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde
voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 15. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van AW Technisch Adviesbureau opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AW Technisch
Adviesbureau
mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan ziekte,
arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer en/ of voor opdrachtnemer werkzame personen.
Indien AW Technisch Adviesbureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk
te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 16. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de overeenkomst van elkaar hebben gekregen.

Artikel 17. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 behoudt AW Technisch Adviesbureau zich alle
industriële- en intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of
vanwege AW Technisch Adviesbureau zijn ontwikkeld, of reeds eerder door of vanwege hem waren
ontwikkeld.


Tarief en overige voorwaarden
Artikel 18. AW Technisch Adviesbureau hanteert een dagtarief conform de bepalingen opgenomen in
de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 19. AW Technisch Adviesbureau berekent reisuren conform de bepalingen opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 20. AW Technisch Adviesbureau hanteert een kilometervergoeding van conform de
bepalingen opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 21. AW Technisch Adviesbureau berekent de overige reis- en verblijfkosten op declaratiebasis
en zijn derhalve niet opgenomen in de tarieven genoemd in artikel 18 tot en met 20.

Artikel 22. AW Technisch Adviesbureau brengt bij het aangaan van de opdracht (ondertekening
samenwerkingsovereenkomst) een eerste termijn in rekening. Dit aanvangshonorarium bedraagt 1
dagtarief zoals bedoeld in artikel 18. Het aanvangshonorarium is niet verrekenbaar.

Artikel 23. AW Technisch Adviesbureau zal de meer- en minderuren verrekenen.

Artikel 24. Facturatie zal in onderling overleg geschieden.

Artikel 25. Alle voor de opdrachtgever gemaakte en door de opdrachtgever geaccordeerde kosten
worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 26. De opdrachtgever is gehouden de door AW Technisch Adviesbureau ingediende facturen
te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening. De eerste termijn zal, zoals in artikel 22 bepaald, direct
bij het verstrekken van de opdracht voldaan worden.

Artikel 27. Indien een factuur van AW Technisch Adviesbureau niet binnen de gestelde termijn is
betaald is een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1,5% per kalendermaand, zonder
dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.

Artikel 28. Reclames omtrent facturen zullen binnen twee weken na de dagtekening van de factuur
schriftelijk bij AW Technisch Adviesbureau zijn ingediend.

Artikel 29. Alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en ook
buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.